HOSE (23) | HNX (11) | UPCOM (25) Tổng số công ty: 59
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 28/02/2020 MH3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MH3 của CTCP Khu công nghiệp cao su Bình Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/12/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/02/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính-Kế toán Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu ngày 28/02/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 19/03/2020 BAX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BAX của CTCP Thống Nhất như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến 8 giờ 30, ngày 19/03/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
  + Báo cáo các hoạt động quản trị doanh nghiệp của HĐQT;
  + Báo cáo thẩm định của BKS về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
  + Thông qua tờ trình báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 • 04/04/2020 SIC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SIC của CTCP ANI như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến 04/04/2020.
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau.
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 15/04/2020 PLA: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PLA của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 15/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Tầng 12B Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, Số 1 Phạm Huy Thông, quận Ba Đình, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2019;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 19/08/2020 DRH: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần DRH Holdings (mã CK: DRH) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/9/19/20180919_20180919 - DRH - TB vv ny va giao dich cp thay doi NY.pdf