HOSE (8) | HNX (10) | UPCOM (4) Tổng số công ty: 22
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 28/09/2020 DC4: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DC4 của CTCP Xây dựng DIC Holdings như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/09/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (Địa chỉ: Tòa nhà Ruby Tower - số 12, đường 3 tháng 2, Phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 28/09/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (nếu là cá nhân)/Giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức)
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
       * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 20:1, tương đương 5% (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mới nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ
  - Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 118 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện là 20:1 (tương đương 5%), cổ đông A được nhận thêm số cổ phiếu là 118 x 5% = 5,9 cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings ((Địa chỉ: Tòa nhà Ruby Tower - số 12, đường 3 tháng 2, Phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (nếu là cá nhân)/Giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức)
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 • 29/09/2020 C69: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền.
 • 15/10/2020 ICI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICI của CTCP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/10/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 1,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 150 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/10/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/10/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 15/10/2020
 • 20/10/2020 TS3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TS3 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/10/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 và 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/10/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Trường Sơn 532 vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 20/10/2020. Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ tức.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.