HOSE (9) | HNX (6) | UPCOM (8) Tổng số công ty: 23
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 06/06/2023 ICI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICI của CTCP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;
  + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;
  + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2021, kế hoạch sản kinh doanh năm 2022;
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  + Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
  + Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022;
            - Nội dung họp: + Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2022 – 2027);
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 • 06/06/2023 ICI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICI của CTCP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  + Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
  + Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023;
            - Nội dung họp: + Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2020;
  + Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  + Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
  + Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 • 06/06/2023 CC4: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CC4 của CTCP Đầu tư và Xây dựng số 4 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 06/06/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Lớn Công ty – Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
            - Nội dung họp: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 06/06/2023 HMS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMS của CTCP Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 6 năm 2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Đại hội trực tuyến (online), phòng họp và tài khoản họp sẽ được thông báo cụ thể đến từng cổ đông.
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023;
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; mức chi trả cổ tức năm 2023;
  + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
  + Các vấn đề quan trọng khác.
 • 08/06/2023 CX8: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CX8 của CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 27/05/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp trụ sở chính Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8; tầng 16 Tòa nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành công ty;
  + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  + Phân phối lợi nhuận năm 2022;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023;
  + Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
  + Tăng vốn điều lệ công ty;
  + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.