HOSE (6) | HNX (5) | UPCOM (21) Tổng số công ty: 32
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 08/03/2024 DXG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo  về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh như sau:


  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/4/29/20220429_20220429___dxg___tb_ny___gd_bo_dung_co_phieu_esop.pdf

 • 13/03/2024 VRG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VRG của CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiềnnăm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 13/03/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông liên hệ với Công ty cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam để làm thủ tục nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của cổ đông hoặc nhận tiền mặt tại Văn phòng Công ty bắt đầu từ ngày 13/03/2024.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 15/03/2024 SJE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SJE của CTCP Sông Đà 11 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/01/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/01/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 3/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 7, tòa nhà Sông Đà Hà Đông, 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024;
  + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2019-2024 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2024-2029;
  + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 • 18/03/2024 BVL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BVL của CTCP BV Land như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (chi tiết: Công ty sẽ thông báo tại bộ tài liệu kèm theo thư mời họp và đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty).
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 4, tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
            - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 18/03/2024 đến ngày 09/04/2024
 • 20/03/2024 LGC: Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII (mã CK:LGC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/12/8/20231208_20231208___lgc___thong_bao_ve_ngay_dkcc_chot_ds__chi_tra_co_tuc_bang_tien.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.