HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 06/06/2023 ICI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICI của CTCP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;
  + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;
  + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2021, kế hoạch sản kinh doanh năm 2022;
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  + Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
  + Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022;
            - Nội dung họp: + Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2022 – 2027);
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 • 06/06/2023 HC3: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HC3 của CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến vào ngày 06/06/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng – Tầng 13, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
            - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
 • 06/06/2023 ICI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICI của CTCP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  + Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
  + Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023;
            - Nội dung họp: + Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2020;
  + Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  + Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
  + Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 • 06/06/2023 PVX: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVX của Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  + Báo cáo thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
  + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
  + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
            - Nội dung họp: + Tờ trình về việc quyết toán lương, thù lao năm 2022 và phương án thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo chính thức tại thư mời đại hội
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 06/06/2023
 • 06/06/2023 DFF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DFF của CTCP Tập đoàn Đua Fat như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Theo thông báo sau trong thư mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: Theo thông báo sau trong thư mời họp
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 06/06/2023
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.