HOSE (8) | HNX (14) | UPCOM (14) Tổng số công ty: 36
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/07/2020 CX8: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CX8 của CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/03/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng trụ sở chính Công ty – Địa chỉ: Phòng 1501 Tòa nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ 8h30 đến 11h30 và 13h45 đến 15h45), bắt đầu từ ngày 20/03/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký
 • 22/07/2020 HEC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HEC của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 25%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 22/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II ( vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/07/2020, cổ đông đem theo chứng minh nhân dân, Sổ sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 • 23/07/2020 CTX: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTX của Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Khách sạn Lake Side – số 23 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội - Nội dung họp dự kiến:
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
  + Thông qua Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
  + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
            - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận;
  + Thông qua Tờ trình tạm hoãn bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
 • 20/08/2020 NDX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
       * Trả cổ tức bằng tiền năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng kể từ ngày 20/08/2020, địa điểm: 31 Núi Thành, phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDX của CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
 • 23/02/2021 CTD: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS (mã CK: CTD) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/3/21/20190321_20190321 - CTD - TB vv Niem yet va Giao dich CP thay doi niem yet.pdf