HOSE (91) | HNX (87) | UPCOM (155) Tổng số công ty: 333
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 21/09/2020 RTH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RTH của CTCP Đường sắt Thanh Hóa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 8,9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 890 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 21/09/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán Công ty, số 46 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật) bắt đầu từ ngày 21/09/2020. Cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân khi nhận cổ tức, trường hợp ủy quyền phải có Giấy ủy quyền theo quy định.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 21/09/2020 HTT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTT của CTCP Thương mại Hà Tây như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/08/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 13/09/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
  + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2019 và kế hoạch SXKD 2020;
  + Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 23/09/2020 VW3: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng đề thực hiện quyền nhận cố tức năm 2019
 • 24/09/2020 TIP: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (mã CK: TIP) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/8/20/20200820_20200820 - TIP - TB chot DS to chuc DHDCD BT nam 2020.pdf

 • 24/09/2020 PQN: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PQN của CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
            - Thời gian thực hiện: Dự kiến 24/09/2020
            - Địa điểm thực hiện: Văn phòng PTSC Quảng Ngãi, Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi