HOSE (94) | HNX (84) | UPCOM (156) Tổng số công ty: 334
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 17/04/2021 NDN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDN của CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 17/04/2021 KTT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTT của Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 19/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty tại số 161, phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo HĐQT, BTGĐ về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;
  + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;
            - Nội dung họp: + Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;
  + Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
  + Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 18/04/2021 C47: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (mã CK: C47) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/3/20210303_20210303 - C47 - Thong bao ngay DKCC chot DS to chuc DHDCD TN nam 2021.pdf

 • 18/04/2021 CID: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CID của CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 17-30/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 2 Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng, Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn Hà, Lê Chân, Hải Phòng
            - Nội dung họp: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh báo cáo kiểm toán năm 2020; bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 19/04/2021 BOT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BOT của CTCP BOT Cầu Thái Hà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty, thôn Phú Vật, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Gám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
            - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
  + Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của công ty năm 2020;
  + Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu công ty năm 2021;
  + Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định đưa vào chương trình của Đại hội.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.