HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (7) Tổng số công ty: 7
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 24/09/2021 BDW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDW của CTCP Cấp thoát nước Bình Định như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/09/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/09/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/09/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 24/09/2021 HDW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDW của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 7,4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 740 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/09/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương – Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 24/09/2021 khi đến xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, Giấy ủy quyền có chứng thực của chính quyền địa phương (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận).
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Riêng cổ tức của cổ đông nhà nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016: Thời hạn chi trả cổ tức trong vòng 45 ngày kể từ ngày có thông báo chi trả cổ tức.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 28/09/2021 NNB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NNB của CTCP Cấp thoát nước Ninh Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/09/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 28/09/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình – Số 12, đường Văn Tiến Dũng, Quảng trường 3, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
            - Nội dung họp: + Thông qua chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội;
  + Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết;
  + Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phần riêng lẻ;
  + Thông qua Tờ trình tiếp tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ Công ty;
            - Nội dung họp: + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  + Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 29/09/2021 BPW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BPW của CTCP Cấp thoát nước Bình Phước như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/09/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/09/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 6,46%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 646 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/09/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở CTCP Cấp thoát nước Bình Phước, địa chỉ: số 216 đường Nguyễn Văn Linh, KP Phú Tân, Phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, bắt đầu từ ngày 29/09/2021 (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình sổ cổ phần và chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/09/2021 DWS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DWS của CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/08/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: dự kiến 24/09/2021 hoặc thời gian khác trong tháng 9 năm 2021, thời gian họp chính thức sẽ được quyết định cụ thể sau và công bố trên website của Công ty, đồng thời gửi tới các cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định.
            - Địa điểm tổ chức họp: tại Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau) hoặc tổ chức với hình thức khác.
            - Nội dung họp: bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 và một số vấn đề khác phát sinh có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.