HOSE (5) | HNX (4) | UPCOM (69) Number of companies: 78
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 06/05/2020 NS3: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NS3 của CTCP Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thư mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thư mời họp
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định, sẽ được thông báo trong thư mời Đại hội đồng cổ đông.
 • 06/05/2020 DBW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DBW của CTCP Cấp nước Điện Biên như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 05/06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên, phố 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT);
  + Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS);
  + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
            - Nội dung họp: + Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020;
  + Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, người quản lý chuyên trách năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020;
  + Báo cáo tình hình thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn Nhà nước thuộc sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên;
  + Báo cáo tăng vốn điều lệ Công ty;
  + Sửa đổi điều lệ Công ty;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 06/08/2020 QNU: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNU của CTCP Môi trường đô thị Quảng Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 2,79%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 279 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/06/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam bắt đầu từ ngày 08/06/2020. Cổ đông đăng ký qua điện thoại trước 02 ngày làm việc và mang theo chứng minh thư nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 06/09/2020 LDW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LDW của Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 09/06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: 50 Hùng Vương, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
            - Nội dung họp: a) Xem xét, thông qua các báo cáo và tờ trình sau:
  + Báo cáo tài chính được kiểm toán;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Tờ trình số 01 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020;
  + Tờ trình số 02 về việc thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;
            - Nội dung họp: + Tờ trình số 03 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2020;
  + Tờ trình số 04 về thông qua mức đề xuất thưởng do hoàn thành vượt kế hoạch năm 2019 cho HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và mức dự kiến thưởng cho năm 2020;
  + Tờ trình số 05 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023;
  + Tờ trình số 06 thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
            - Nội dung họp: + Tờ trình số 07 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
  b) Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.
 • 06/10/2020 VAV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VAV của CTCP VIWACO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/06/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính – Kế hoạch Công ty cổ phần VIWACO bắt đầu từ ngày 10/06/2020.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.