HOSE (31) | HNX (15) | UPCOM (93) Tổng số công ty: 139
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 29/06/2022 PGC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/24/20220524_20220524___pgc__tb_ngay_dkcc_tra_co_tuc_nam_2021_bang_tien.pdf

 • 29/06/2022 VCW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCW của CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/06/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban tài chính – Kế toán công ty (xóm Vật Lại – xã Thịnh Minh – thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình) bắt đầu từ ngày 29/06/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 29/06/2022 NS3: Ngày 29/06/2022, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội
 • 29/06/2022 STW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STW của CTCP Cấp nước Sóc Trăng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2022 (thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp)
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng
  (Số 16 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)
            - Nội dung họp: Sẽ được thông báo và gửi cho các cổ đông tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc Đại hội.
 • 29/06/2022 TVW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2026
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVW của CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2026
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến trong Tháng 6/2022 (Công ty sẽ thông báo cụ thể theo thư mời)
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh. Số 521B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động điều hành Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026, kế hoạch năm 2022.
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2026.
  + Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
  + Thông qua Tờ trình việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2021.
            - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
  + Thông qua Tờ trình việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
  + Thông qua Tờ trình thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2022
  + Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS.
  + Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026.
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.