HOSE (1) | HNX (3) | UPCOM (6) Tổng số công ty: 10
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 15/04/2021 PSB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSB của CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí, số 65A2 Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty;
  + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  + Thông qua việc trích lập các quỹ năm 2020;
  + Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát;
  + Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán năm 2021;
  + Thông qua việc sửa đổi điều lệ (nếu có);
  + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 23/04/2021 PVB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVB của CTCP Bọc Ống Dầu khí Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
            - Nội dung họp: TCPH sẽ có thông báo sau.
 • 26/04/2021 MC3: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MC3 của CTCP Khoáng sản 3- Vimico như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2021 (Công ty sẽ thông báo cho cụ thể cho cổ đông trong Thư mời họp)
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cho cụ thể cho cổ đông trong Thư mời họp
            - Nội dung họp: + Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2020;
  + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, sử dụng lao động năm 2021;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng năm 2021;
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  + Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
            - Nội dung họp: + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  + Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng giai đoạn 2021 – 2025;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 27/04/2021 POS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POS của CTCP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến: 27/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Dầu khí PTSC, số 09-11 Hoàng Diệu, Phường 1, TP. Vũng tàu
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau
 • 27/04/2021 DLT: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DLT của Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Ngày 27/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Khách sạn Vân Long, 801 đường Trần Phú, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
            - Nội dung họp: + Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông công ty tại phiên họp thường niên năm 2021;
  + Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2021;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021;
  + Thông qua báo cáo công khai các chỉ tiêu tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021;
  + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính sau kiểm toán của Công ty năm 2020;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
  + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
  + Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ của Công ty;
  + Các nội dung phát sinh khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.