HOSE (5) | HNX (5) | UPCOM (12) Number of companies: 22
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 03/15/2021 ATG: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần An Trường An (mã CK: ATG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/9/21/20200921_20200921 - ATG - TB NKDCC to chuc dhcd thuong nien 2020.pdf

 • 03/29/2021 KSV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KSV của Tổng Công ty Khoáng Sản TKV - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/03/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng II nhà B Trụ sở Tổng Công ty Khoáng sản – TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP theo quy định tại Khoản 2, Điều 138 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty.
 • 04/10/2021 HGM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HGM của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 10/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, Văn phòng Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, số 390 đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Hội đồng quản trị;
  + Thông qua báo cáo nhiệm kỳ 2016 – 2020 của Ban Kiểm soát;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
  + Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020;
  + Thông qua tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;
  + Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
            - Nội dung họp: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
  + Bầu mới Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025;
  + Các nội dung khác (nếu có)
 • 04/23/2021 TVD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVD của CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2020; kế hoạch và biện pháp quản lý điều hành sản xuất - kinh danh năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2020, phương hướng nhiệm vụ Hội đồng quản trị năm 2021;
  + Báo cáo giám sát hoạt động quản lý điều hành năm 2020 và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 của Ban Kiểm soát Công ty;
            - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam;
  + Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
  + Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021;
            - Nội dung họp: + Thông qua đề xuất mức cổ tức năm 2021;
  + Đề xuất Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
  + Thông qua phương án huy động vốn để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ Công ty quy định.
 • 04/26/2021 HLC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLC của CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 26/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin. Địa chỉ: Số 1 phố Tân Lập, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
            - Nội dung họp: Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bao gồm:
  Hội đồng Quản trị báo cáo các nội dung sau:
  + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, mức cổ tức thanh toán năm 2020, dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2021;
  + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
            - Nội dung họp: + Mức tiền thù lao thanh toán năm 2020, dự kiến mức thù lao năm 2021, tiền lương thực hiện của cán bộ quản lý năm 2020, kế hoạch tiền lương của cán bộ quản lý 2021
  + Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2020, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021;
  + Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
  + Thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan;
  Ban Kiểm soát báo cáo các nội dung sau:
            - Nội dung họp: + Báo cáo về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Giám đốc năm 2020;
  + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên trong năm 2020;
  + Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
  + Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2020;
  + Đề xuất và kiến nghị đại hội phê chuẩn việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty;
  + Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.