HOSE (4) | HNX (5) | UPCOM (12) Number of companies: 21
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 05/14/2021 KCB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KCB của CTCP Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức vào ngày 14/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
            - Nội dung họp: Theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 • 05/24/2021 BCB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BCB của CTCP 397 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 29,588%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.958,8 đồng).
  (Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn số tiền của mỗi cổ đông được nhận đến hàng đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/05/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần 397 (Văn phòng Công ty cổ phần 397 tại Khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 24/05/2021. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 05/27/2021 DHA: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức bằng tiền còn lại năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức bằng tiền còn lại năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Hóa An (mã CK: DHA) như sau

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/5/5/20210505_20210505 - DHA - TB NDKCC thanh toan co tuc phan con lai nam 2020 bang tien.pdf

 • 05/28/2021 KSQ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KSQ của CTCP CNC Capital Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty, A28, BT6, KĐT Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch 2021;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
  + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
  + Tờ trình chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021;
            - Nội dung họp: + Tờ trình sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
  + Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
  + Các nội dung khác giao chủ tịch Hội đồng quản trị đưa vào chương trình đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định.
 • 05/28/2021 TVD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVD của CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/05/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin (phòng Thống kê - Kế toán – Tài chính) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 28/05/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.