HOSE (0) | HNX (8) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 11
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 29/07/2021 C32: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền của  Công ty Cổ phần CIC39 (mã CK: C32) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/5/26/20210526_20210526 - C32 - TB ngay ÐKCC tra co tuc con lai nam 2020.pdf

 • 30/07/2021 THT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THT của CTCP Than Hà Tu - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 900 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/07/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, tổ 6, Khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 30/07/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân, hoặc căn cước công dân, hoặc hộ chiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 05/08/2021 KSQ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KSQ của CTCP CNC Capital Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/07/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 05/08/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông
            - Nội dung họp: + Tờ trình tái cấu trúc hoạt động Công ty;
  + Tờ trình phê duyệt các giao dịch có giá trị lớn của Công ty sẽ triển khai trong năm 2021;
  + Tờ trình thay đổi nhân sự Công ty;
  + Các nội dung khác giao chủ tịch Hội đồng quản trị đưa vào chương trình đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định.
 • 10/08/2021 NBC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBC của CTCP Than Núi Béo - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/08/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng KT Công ty cổ phần Than Núi béo – Vinacomin, số 799 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 10/08/2021, khi đến cổ đông mang theo giấy chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 13/08/2021 ACM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACM của CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 30/06/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT và BKS;
  + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  + Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Thông qua sửa đổi điều lệ của Công ty;
  + Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
  + Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
            - Nội dung họp: + Thông qua Quy chế hoạt động của BKS;
  + Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS;
  + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
  + Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.