HOSE (3) | HNX (2) | UPCOM (9) Tổng số công ty: 14
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 23/06/2023 OCH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu OCH của CTCP One Capital Hospitality như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải lên website Công ty (www.och.vn).
 • 25/06/2023 DXL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DXL của CTCP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
  + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;
  + Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
  + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Thông qua phương án đầu tư Khách sạn Hoa Sim;
  + Thông qua bổ sung, sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ công ty về bổ sung, sửa đổi Ngành nghề kinh doanh của Công ty;
            - Nội dung họp: + Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
  + Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 1A đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
            - Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng thời gian từ 29/05/2023 đến 15/06/2023 (cụ thể công ty sẽ thông báo sau)
 • 26/06/2023 EIN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EIN của CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; kết quả hoạt đông năm 2022; kế hoạch năm 2023 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.
            - Địa điểm tổ chức họp: địa điểm cụ thể TCPH sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp.
            - Thời gian họp: thời gian cụ thể TCPH sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp.
 • 28/06/2023 VTG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTG của CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến từ 22/06/2023 đến 30/06/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo cụ thể trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ
            - Nội dung họp: TCPH thông báo cụ thể trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ
 • 30/06/2023 SGH: Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGH của CTCP Khách sạn Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/06/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến 30/06/2023, thời gian cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp và công bố trên website công ty
            - Địa điểm tổ chức họp: Lầu 10, khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Q1, TP.HCM
            - Nội dung họp: + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022;
  + Báo cáo của Giám đốc công ty về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và kết quả kinh doanh năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra tình hình tài chính năm 2022 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh tại TPHCM;
  + Tờ trình về việc từ nhiệm Thành viên ban Kiểm soát;
  + Dự kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
            - Nội dung họp: + Biểu quyết các tờ trình.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.