HOSE (2) | HNX (0) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 4
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 21/04/2020 DSP: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DSP của CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 21/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen - Số 03 đường Hòa Bình, P.3, Q.11, TP. HCM
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau.
 • 28/04/2020 HES: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HES của CTCP Dịch vụ Giải trí Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 28/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội – Số 614 Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội
            - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
  + Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông Haseco;
  + Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh năm 2019 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020;
  + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  + Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán;
  + Các vấn đề khác.