HOSE (1) | HNX (0) | UPCOM (4) Tổng số công ty: 5
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 30/06/2022 RGC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RGC của CTCP Đầu tư PV- Inconess như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và các vấn đề khác.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.