HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 28/06/2024 RIC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RIC của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 28/06/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia
            - Nội dung họp: + Thông qua kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
  + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
  + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán;
  + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2024;
  + Thông qua danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính trong năm 2024;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 20/04/2026 DSD: Ngày 20/04/2026, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.