HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (14) Number of companies: 14
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 05/12/2021 PYU: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PYU của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: Số nhà 6, đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
            - Nội dung họp: Theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung chi tiết Công ty sẽ thông báo kèm theo thư mời họp)
 • 05/20/2021 BTU: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTU của Công ty Cổ phần Công trình Đô Thị Bến Tre như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/05/2021 (cụ thể TCPH sẽ nêu trong thư mời họp)
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Khách sạn Hàm Luông (cụ thể TCPH sẽ nêu trong thư mời họp).
            - Nội dung họp: Chi tiết được TCPH nêu trong thư mời họp
 • 05/29/2021 MVY: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MVY của CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, số 379 Mê Linh – Khai Quang – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
            - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được công ty đăng tải trên website: http://vinhyeneus.com (mục quan hệ cổ đông)
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.