HOSE (0) | HNX (2) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 2
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 12/06/2023 UMC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UMC của CTCP Công trình đô thị Nam Định như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 4,23%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 423 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Công trình Đô thị Nam Định (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/06/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 20/06/2023 TTT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTT của CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 6/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo Núi bà Tây Ninh (địa chỉ: Núi Bà Đen, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh) và đăng trên website http://tanitour.com.vn.
            - Nội dung họp: - Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
  - Kế hoạch tài chính năm 2023;
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
            - Nội dung họp: - Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
  - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;
  - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ năm 2023;
  - Thông qua tờ trình lương Chủ tịch HĐQT, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023;
            - Nội dung họp: - Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.
  - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
  - Một số nội dung khác có liên quan.
 • 22/09/2023 VTD: Ngày 01/11/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
 • 19/02/2024 VTR: Ngày 19/02/2024, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
 • 13/12/2024 SDA: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDA của CTCP SIMCO Sông Đà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2014
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/12/2014
  3. Lý do và mục đích: 
       * Trả cổ tức bằng tiền năm 2011:
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/12/2015
            - Địa điểm thực hiện: 
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà từ ngày 15/12/2014. Khi đến nhận cổ tức cần xuất trình chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.
       * Trả cổ tức bằng tiền năm 2013:
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/12/2015
            - Địa điểm thực hiện: 
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà từ ngày 15/12/2014. Khi đến nhận cổ tức cần xuất trình chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.
  -------
  Thay đổi ngày thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2011 & 2013: Đổi ngày 15/12/2015 sang 15/12/2016
  -------
  http://static2.vietstock.vn/vietstock/2015/12/16/SDA_2015.12.16_329e2d0_3435-vsd_2015-12-15_1443_1.PDF

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/12/18/1.SDA_2018.12.18_7323836_sda_thay_doi_vsd.jpg

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.