HOSE (0) | HNX (4) | UPCOM (34) Number of companies: 38
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 04/16/2020 MND: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MND của CTCP Môi trường Nam Định như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 7 giờ 30 phút, thứ Năm ngày 16/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: 52/93 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
 • 04/17/2020 SDV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDV của CTCP Dịch vụ Sonadezi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 3A, Tòa nhà Sonadezi, số 01, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
            - Nội dung họp: + Thông qua tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Thù lao của HĐQT và BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
  + Một số nội dung khác.
 • 04/18/2020 UMC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UMC của CTCP Công trình đô thị Nam Định như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 7h00, Thứ Bảy ngày 18/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Nam Định (số 52/93, đường Quang Trung, thành phố Nam Định)
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020 của công ty;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của công ty;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 • 04/20/2020 HTU: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTU của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường công ty
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch năm 2020;
  + Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch 2020;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
            - Nội dung họp: + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, dự kiến năm 2020;
  + Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến năm 2020;
  + Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 • 04/20/2020 MQB: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MQB của CTCP Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả họat động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.