HOSE (0) | HNX (3) | UPCOM (27) Tổng số công ty: 30
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/05/2022 PYU: Ngày 19/05/2022, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên
 • 26/05/2022 MLC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MLC của CTCP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 26/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Tại hội trường tầng 2 trụ sở Công ty cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai, số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
  + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
  + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
            - Nội dung họp: + Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021;
  + Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty;
  + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2022;
  +Thông qua các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 • 26/05/2022 PYU: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PYU của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: Số nhà 6, đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
            - Nội dung họp: Theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung chi tiết Công ty sẽ thông báo kèm theo thư mời họp).
 • 30/05/2022 VCM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCM của CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/5/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức vào các ngày làm việc từ ngày 30/05/2022 tại phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (tầng 5, tòa nhà 25T1, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
 • 01/06/2022 DTB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTB của CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 12,9356%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.293,56 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 01/06/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền bắt đầu từ ngày 01/06/2022 tại Văn phòng của CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc số 261 Hoàng Văn Thụ, Phường 1, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.