HOSE (0) | HNX (3) | UPCOM (27) Tổng số công ty: 30
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/11/2019 KTU: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTU của CTCP Môi trường đô thị Kom Tum như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/10/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 11/2019 (Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong thông báo mời họp)
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (Địa chỉ: Số 200, đường URE, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).
            - Nội dung họp: + Thông qua việc thành lập công ty con (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) do Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.
  + Thông qua việc sửa đổi (lần 2) Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (sửa đổi).
  + Thông qua việc sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của công ty.
  + Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyển của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) sẽ được thông báo cụ thể cho các cổ đông trong Thông báo mời họp và cập nhật trên trang t
 • 02/12/2019 MPY: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MPY của CTCP Môi trường đô thị Phú Yên như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/11/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 02/12/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên, địa chỉ: 72 Tản Đà, Phường 1, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 02/12/2019 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ tức (đồng thời nếu nhận thay phải kèm theo giấy ủy quyền).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.