HOSE (0) | HNX (1) | UPCOM (1) Tổng số công ty: 2
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 17/06/2019 TV3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TV3 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 17/06/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc ủy quyền hợp lệ) Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 18/06/2019 KPF: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và cổ phiếu

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (mã CK: KPF) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/5/23/20190523_20190523 - KPF - TB ngay DKCC tra co tuc 2018 bang tien va co phieu.pdf

 • 21/06/2019 PVE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVE của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 : 1 (1cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 21/06/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 2, Hội trường PVGas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp.HCM
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  + Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) và phương án phân chia và sử dụng lợi nhuận năm 2018;
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019;
  + Báo cáo kiểm tra giám sát của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
            - Nội dung họp: + Báo cáo chi phí, thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao, chi phí HĐQT và BKS năm 2019;
  + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Tổng Công ty.
 • 25/06/2019 TV4: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TV4 của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 4 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/06/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính – Kế toán CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4, Điện thoại: 0258.3563602 vào giờ hành chính (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 12/07/2019 CCV: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCV của CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/06/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 7h30, ngày 12/07/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 12, tòa nhà số 10 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
            - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông…