HOSE (2) | HNX (5) | UPCOM (23) Number of companies: 30
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 06/11/2020 INC: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu INC của CTCP Tư vấn Đầu tư IDICO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội
            - Nội dung họp: TCPH sẽ gửi kèm theo thông báo dự Đại hội
 • 06/15/2020 CNN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CNN của CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 9,34%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 934 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/06/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 15/06/2020 tại Phòng Tài chính Đầu tư – Phòng 805, trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO, địa chỉ: số 4 Tôn Thất Tùng – phường Trung Tự - quận Đống Đa – thành phố Hà Nội (điện thoại liên lạc: 024.38523706/ máy lẻ 805) và xuất trình chứng minh nhân dân
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. 
 • 06/19/2020 TVH: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVH của CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng Hải như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị:
  Ø Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
  Ø Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  Ø Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  Ø Phê duyệt thù lao năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát;
  Ø Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
  + Các nội dung khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.
 • 06/19/2020 VGV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGV của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
            - Thời gian họp: 19/06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 8, Tổng công ty tại 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.
            - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo tại Đại hội.
 • 06/22/2020 TVG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVG của CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Sẽ được thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.