HOSE (2) | HNX (4) | UPCOM (18) Tổng số công ty: 24
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/06/2023 VBG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VBG của CTCP Địa chất Việt Bắc- TKV như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 3,5%cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 19/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán thống kê tài chính, Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV, số 30B, Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 19/06/2023 và xuất trình căn cước công dân.năm 2022
 • 21/06/2023 TV4: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TV4 của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 4 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến Quý II/2023. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội
            - Địa điểm tổ chức họp: TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa. Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội
 • 22/06/2023 TV3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TV3 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  + Thông qua báo cáo của hoạt động của Tổng giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  + Thông qua báo cáo về hoạt động của BKS năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
  +Thông qua kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và KHTC năm 2023;
  + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;
            - Nội dung họp: + Thông qua mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch trả thù lao năm 2023;
  + Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2023;
  + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty – Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp,Hồ Chí Minh
            - Thời gian họp: Ngày 27 tháng 4 năm 2023, Công ty sẽ gửi thư mời đến Cổ đông và đăng trên Website của Công ty
 • 23/06/2023 TV2: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/5/19/20230519_20230519___tv2___tb_ndkcc_tham_du_dh_thuong_nien_2023.pdf

 • 27/06/2023 TV1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TV1 của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Ngày 18/04/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 – Km9+200, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.
            - Nội dung họp: Được ghi trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và gửi đến từng cổ đông, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.pecc1.com.vn.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.