HOSE (5) | HNX (8) | UPCOM (35) Tổng số công ty: 48
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 14/05/2021 PPE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PPE của CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 05/2021 (Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)
            - Địa điểm tổ chức họp: 167-169-171-173 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát;
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;
  + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;
  + Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;
            - Nội dung họp: + Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  + Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
 • 18/05/2021 DCH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCH của CTCP Địa chính Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 18/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức tại Hội trường tầng 7, Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
            - Nội dung họp: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:
  + Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát.
  + Các tờ trình: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia các quỹ; Phương án chi trả cổ tức; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
  + Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: Ngày 20/05/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 20/05/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 19/05/2021 CEC: Ngày 19/05/2021, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất
 • 20/05/2021 DCH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCH của CTCP Địa chính Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 18/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức tại Hội trường tầng 7, Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
            - Nội dung họp: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:
  + Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát.
  + Các tờ trình: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia các quỹ; Phương án chi trả cổ tức; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
  + Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: Ngày 20/05/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 20/05/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 20/05/2021 VNC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNC của CTCP Tập đoàn Vinacontrol như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 8h30’ ngày 27/05/2021.
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại thành phố Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và phân phối các Quỹ;
  + Xem xét Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  + Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:
  · Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
  · Giao kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021;
  · Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  · Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021;
  · Các nội dung khác.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/05/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các đơn vị của Vinacontrol (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/05/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
  Địa chỉ cụ thể:
  · Văn phòng Công ty: 54 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  · Vinacontrol Đà Nẵng: Lô 6-8, đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, Đà Nẵng
  · Vinacontrol Hải Phòng: 80 Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
  · Vinacontrol Quảng Ninh: 11 Hoàng Long, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: · Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh: 80 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.