HOSE (4) | HNX (8) | UPCOM (35) Tổng số công ty: 47
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/09/2020 HPT: Ngày 22/09/2020, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
 • 25/09/2020
 • 25/09/2020 VNC: Ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020
 • 28/09/2020 DCH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCH của CTCP Địa chính Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/09/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường tầng 7, Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
            - Nội dung họp: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, cụ thể: Bầu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
 • 28/09/2020 VGV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGV của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/09/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – tầng 4, Tổng Công ty; khi đến nhận cổ tức yêu cầu người sở hữu chứng khoán xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
  Thời gian chi trả: từ ngày 28/09/2020 giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ 7, chủ nhật)
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chừng khoán.