HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 29/06/2022 CTP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTP của CTCP Minh Khang Capital Trading Public như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền:  1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời Cổ đông
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời Cổ đông
            - Nội dung họp: 1.     Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban TGĐ;
  2.     Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban HĐQT;
  3.     Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban BKS;
  4.     Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán;
  5.     Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự HĐQT và BKS, Ban TGĐ;
            - Nội dung họp: 6.     Thông qua TT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;
  7.     Thông qua TT chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022;
  8.     Thông qua Tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2022;
  9.     Thông qua những nội dung khác thuộc thảm quyền của Đại hội cổ đông.
 • 08/07/2022 SEP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SEP của CTCP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/07/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị - Địa chỉ: Số 01 Phan Bội Châu – Đông Hà – Quảng Trị vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 08/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 • 20/07/2022 SSC: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/6/9/20220609_20220609___ssc___tb_ndkcc_thanh_toan_co_tuc_nam_2021_bang_tien.pdf

 • 15/03/2023 HSL: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/10/20220510_20220510___hsl___thong_bao_ve_viec_niem_yet_va_giao_dich_co_phieu_thay_doi_niem_yet.pdf

 • 17/03/2025 HSL: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà như sau:


  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/10/20220510_20220510___hsl___thong_bao_ve_viec_niem_yet_va_giao_dich_co_phieu_thay_doi_niem_yet.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.