HOSE (11) | HNX (12) | UPCOM (8) Tổng số công ty: 31
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 16/04/2021 APS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu APS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: · Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  · Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  · Báo cáo của Ban kiểm soát;
  · Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  · Thông qua phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
            - Nội dung họp: · Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2021;
  · Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
  · Thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
  · Thông qua chỉnh sửa Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ;
  · Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 20/04/2021 CSI: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
  + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và phương hướng kinh doanh năm 2021;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
  + Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
            - Nội dung họp: + Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020 và thông qua trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 20/04/2021 BVS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BVS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 12, số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
            - Nội dung họp: Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty.
 • 22/04/2021 HCM: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã CK: HCM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/1/28/20210128_20210127 - HCM - TB ngay DKCC hop DHDCD TN 2021.pdf

 • 22/04/2021 SSI: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã CK: SSI) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/c9725b49-d5dc-4f26-bb95-08e77e303d38?ridx=1184165517

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.