HOSE (18) | HNX (2) | UPCOM (8) Tổng số công ty: 28
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 15/03/2024 EVF: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của  Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (mã CK: EVF) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/2/2/20240201_20240131___evf___tb_ngay_dkcc_to_chuc_dhdcd_thuong_nien_nam_2024.pdf

 • 29/03/2024 NAB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAB của Ngân hàng TMCP Nam Á như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
            - Nội dung họp: Quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Nam Á.
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau.
            - Thời gian họp: dự kiến Thứ sáu ngày 29/03/2024.
 • 04/04/2024 ACB: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/2/6/20240206_20240206___acb___tb_ndkcc_tham_du_dhcdtn_2024.pdf

 • 05/04/2024 ABB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ABB của Ngân hàng TMCP An Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
  + Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  + Báo cáo tài chính năm 2023 của ABBANK đã được kiểm toán; Báo cáo về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo về thẩm định tài chính và về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất cho năm 2024;
  + Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2023;
  + Thông qua việc thôi làm thành viên Ban kiểm soát và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027;
  + Nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ ABBANK.
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Tầng 4, Tòa nhà Geleximco, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
            - Thời gian họp: Dự kiến 08 giờ 30 phút thứ Sáu ngày 05/04/2024
 • 10/04/2024 MSB: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (mã CK:MSB) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/2/20/20240220_20240219___msb___tb_231_ngay_dkcc_dai_hoi_dong_co_dong_thuong_nien_2024.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.