Chỉ tiêu Đơn vị tính
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc %
Lãi suất tái cấp vốn %
Lãi suất chiết khấu %
Lãi suất cơ bản %
21/03/2015 30/01/2015 29/01/2015 Đồ thị
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam