Chỉ tiêu Đơn vị tính
Lãi suất tiền gửi
Không kỳ hạn %
Kỳ hạn 6 tháng %
Kỳ hạn 12 tháng %
2013 2012 2011 Đồ thị
       
Nguồn: ADB