Chỉ tiêu Đơn vị tính
TỔNG CHI Tỷ VNĐ
Trong tổng chi
Chi đầu tư phát triển Tỷ VNĐ
Trong đó: Chi XDCB Tỷ VNĐ
Chi phát triển sự nghiệp kinh tế xã hội Tỷ VNĐ
Trong đó:
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo Tỷ VNĐ
Chi sự nghiệp y tế Tỷ VNĐ
Chi dân số kế họach hoá gia đình Tỷ VNĐ
Chi sự nghiệp khoa học và CNMT Tỷ VNĐ
Chi sự nghiệp văn hoá, thông tin Tỷ VNĐ
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình Tỷ VNĐ
Chi sự nghiệp thể dục, thể thao Tỷ VNĐ
Chi lương hưu, đảm bảo xã hội Tỷ VNĐ
Chi sự nghiệp kinh tế Tỷ VNĐ
Chi quản lý hành chính Tỷ VNĐ
Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Tỷ VNĐ
2015 2014 2013 Đồ thị
       
       
Nguồn: Tổng cục thống kê