Chỉ tiêu Đơn vị tính
Tài chính chính phủ
Tổng thu & trợ cấp Tỷ VNĐ
Tổng thu Tỷ VNĐ
Thu thường xuyên Tỷ VNĐ
Từ thuế Tỷ VNĐ
Ngoài thuế Tỷ VNĐ
Thu nhập từ vốn Tỷ VNĐ
Trợ cấp Tỷ VNĐ
Tổng chi và cho vay ròng Tỷ VNĐ
Tổng chi Tỷ VNĐ
Chi tiêu thường xuyên Tỷ VNĐ
Chi đầu tư Tỷ VNĐ
Cho mượn ròng Tỷ VNĐ
Thặng dư/thâm hụt chi thường xuyên Tỷ VNĐ
Thặng dư/thâm hụt tài khoản Tỷ VNĐ
Tổng thặng dư/thâm hụt ngân sách Tỷ VNĐ
Vay mượn
Vay mượn trong nước Tỷ VNĐ
Mượn nước ngoài Tỷ VNĐ
Sử dụng số dư tiền mặt Tỷ VNĐ
Thu chi so với GDP
Thông thu nhập/GDP %
Tổng chi/GDP %
Thâm hụt ngân sách %
2013 2012 2011 Đồ thị
       
       
       
Nguồn: ADB