Chỉ tiêu Đơn vị tính
Dân số Triệu người
Mật độ dân số Người/Km2
Tốc độ tăng dân số %
Tỷ lệ dân thành thị %
2016 2015 2014 Đồ thị
Nguồn: ADB