Chỉ tiêu Đơn vị tính
Tỷ giá VND/USD
Tỷ giá cuối kỳ VNĐ/USD
Tỷ giá trung bình VNĐ/USD
2013 2012 2011 Đồ thị
       
Nguồn: ADB