Chỉ tiêu Đơn vị tính
Chỉ số giá tiêu dùng %
Hàng ăn và dịch vụ ăn uống %
Lương thực %
Thực phẩm %
Ăn uống ngoài gia đình %
Đồ uống và thuốc lá %
May mặc, giày dép mũ nón %
Nhà ở và vật liệu xây dựng %
Thiết bị và đồ dùng gia đình %
Thuốc và dịch vụ y tế %
Giao thông %
Bưu chính viễn thông %
Giáo dục %
Văn hóa, giải trí và du lịch %
Đồ dùng và dịch vụ khác %
Tháng 1/2019 Tháng 12/2018 Tháng 11/2018 Đồ thị
Nguồn: Tổng cục thống kê