Chỉ tiêu Đơn vị tính
Tín dụng (MoM) Tỷ VNĐ
Cung tiền M2 (MoM) Tỷ VNĐ
Tăng trưởng tín dụng (YoY) %
Tăng trưởng Cung tiền M2 (YoY) %
Tháng 11/2017 Tháng 10/2017 Tháng 9/2017 Đồ thị
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam