Chỉ tiêu Đơn vị tính
Tổng FDI
Đăng ký Tỷ USD
Giải ngân Tỷ USD
Tháng 11/2017 Tháng 10/2017 Tháng 9/2017 Đồ thị
       
Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài