Chỉ tiêu Đơn vị tính
Tổng FDI
Đăng ký Tỷ USD
Giải ngân Tỷ USD
Tháng 3/2017 Tháng 2/2017 Tháng 1/2017 Đồ thị
       
Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài