Chỉ tiêu Đơn vị tính
Tổng FDI
Đăng ký Tỷ USD
Giải ngân Tỷ USD
Tháng 8/2017 Tháng 7/2017 Tháng 6/2017 Đồ thị
       
Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài