Chỉ tiêu Đơn vị tính
Tổng FDI
Đăng ký Tỷ USD
Giải ngân Tỷ USD
Tháng 7/2016 Tháng 6/2016 Tháng 5/2016 Đồ thị
       
Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài