Chỉ tiêu Đơn vị tính
Tổng FDI
Đăng ký Tỷ USD
Giải ngân Tỷ USD
Tháng 6/2018 Tháng 5/2018 Tháng 4/2018 Đồ thị
       
Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài