Chỉ tiêu Đơn vị tính
Tổng FDI
Đăng ký Tỷ USD
Giải ngân Tỷ USD
Tháng 1/2018 Tháng 12/2017 Tháng 11/2017 Đồ thị
       
Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài