Chỉ tiêu Đơn vị tính
Tổng trị giá Xuất khẩu Triệu USD
Dệt may Triệu USD
Giày da Triệu USD
Gỗ và sản phẩm gỗ Triệu USD
Thủy sản Triệu USD
Dầu thô Triệu USD
Than đá Triệu USD
Gạo Triệu USD
Café Triệu USD
Điện tử máy tính Triệu USD
Máy móc thiết bị Triệu USD
Tháng 1/2019 Tháng 12/2018 Tháng 11/2018 Đồ thị
Nguồn: Tổng cục thống kê