Chỉ tiêu Đơn vị tính
Tổng Tỷ VNĐ
Thương nghiệp Tỷ VNĐ
Khách sạn nhà hàng Tỷ VNĐ
Du lịch Tỷ VNĐ
Dịch vụ Tỷ VNĐ
Tháng 6/2018 Tháng 5/2018 Tháng 4/2018 Đồ thị
Nguồn: Tổng cục thống kê