Chỉ tiêu Đơn vị tính
Tổng Tỷ VNĐ
Thương nghiệp Tỷ VNĐ
Khách sạn nhà hàng Tỷ VNĐ
Du lịch Tỷ VNĐ
Dịch vụ Tỷ VNĐ
Tháng 12/2018 Tháng 11/2018 Tháng 10/2018 Đồ thị
Nguồn: Tổng cục thống kê