Chỉ tiêu Đơn vị tính
Tổng Tỷ VNĐ
Thương nghiệp Tỷ VNĐ
Khách sạn nhà hàng Tỷ VNĐ
Du lịch Tỷ VNĐ
Dịch vụ Tỷ VNĐ
Tháng 4/2017 Tháng 3/2017 Tháng 2/2017 Đồ thị
Nguồn: Tổng cục thống kê