Chỉ tiêu Đơn vị tính
Tăng trưởng
Toàn ngành công nghiệp %
Khai khoáng %
Công nghiệp chế biến, chế tạo %
Sản xuất và Phân phối điện %
Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải %
Giá trị SXCN theo giá so sánh 1994
Tổng số Tỷ VNĐ
Khu vực nhà nước Tỷ VNĐ
Khu vực ngoài nhà nước Tỷ VNĐ
Khu vực vốn đầu tư nước ngoài Tỷ VNĐ
Tháng 1/2019 Tháng 12/2018 Tháng 11/2018 Đồ thị
       
       
Nguồn: Tổng cục thống kê