Chỉ tiêu Đơn vị tính
Tăng trưởng
Toàn ngành công nghiệp %
Toàn ngành công nghiệp %
Khai khoáng %
Khai khoáng %
Công nghiệp chế biến, chế tạo %
Công nghiệp chế biến, chế tạo %
Sản xuất và Phân phối điện %
Sản xuất và Phân phối điện %
Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải %
Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải %
Giá trị SXCN theo giá so sánh 1994
Tổng số Tỷ VNĐ
Tổng số Tỷ VNĐ
Khu vực nhà nước Tỷ VNĐ
Khu vực nhà nước Tỷ VNĐ
Khu vực ngoài nhà nước Tỷ VNĐ
Khu vực ngoài nhà nước Tỷ VNĐ
Khu vực vốn đầu tư nước ngoài Tỷ VNĐ
Khu vực vốn đầu tư nước ngoài Tỷ VNĐ
Tháng 6/2018 Tháng 5/2018 Đồ thị
     
     
Nguồn: Tổng cục thống kê