Chỉ tiêu Đơn vị tính
Đầu tư trong nền kinh tế Tỷ VNĐ
Theo động nội tệ (giá hiện tại)
Đầu tư khu vực nhà nước Tỷ VNĐ
Đầu tư khu vực tư nhân Tỷ VNĐ
Khu vực vốn đầu tư nước ngoài Tỷ VNĐ
Theo động nội tệ (giá1994)
Đầu tư khu vực nhà nước Tỷ VNĐ
Đầu tư khu vực tư nhân Tỷ VNĐ
Khu vực vốn đầu tư nước ngoài Tỷ VNĐ
Tỷ lệ đầu tư so với GDP
Đầu tư khu vực nhà nước %
Đầu tư khu vực tư nhân %
Khu vực vốn đầu tư nước ngoài %
2015 2014 2013 Đồ thị
       
       
       
Nguồn: Tổng cục thống kê