Chỉ tiêu Đơn vị tính
Giá trị GDP hiện hành
GDP theo giá hiện hành Tỷ VNĐ
Nông nghiệp Tỷ VNĐ
Công nghiệp Tỷ VNĐ
Dịch vụ Tỷ VNĐ
Giá trị GDP (2010)
GDP theo giá cố định (2010) Tỷ VNĐ
Nông nghiệp Tỷ VNĐ
Công nghiệp Tỷ VNĐ
Dịch vụ Tỷ VNĐ
Tăng trưởng thực của GDP
Tổng GDP %
Nông nghiệp %
Công nghiệp %
Dịch vụ %
Cơ cấu GDP theo giá hiện tại
Nông nghiệp %
Công nghiệp %
Dịch vụ %
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm %
Quý 4/2018 9 tháng/2018 6 tháng/2018 Đồ thị
       
       
       
       
Nguồn: